باشگاه پاراگلایدینگ کلودبیس

دوره ی آموزشی متوسطه (Intermediate)

دوره آموزش پاراگلایدینگ - سطح متوسط
دوره ی آموزشی متوسطه (Intermediate)
دوره آموزش پاراگلایدینگ - سطح متوسط

بر اساس سیلابس آموزشی انجمن ورزش های هوایی کشور،یک خلبان اینترمدیت در انتهای این دوره ی آموزشی، دانش و مهارت های پایه ای الزم را برای پرواز و تمرین طبق طرح درس دوره اینترمدیت تحت نظارت غیر مستقیم مربی با رعایت محدودیت های معین شده در این متن میآموزد تا بتواند در نهایت در شرایط Soaring و Turbulence در سایت های پروازی تعیین شده برای سطح مهارت اینترمدیت توسط کمیته ورزشهای هوایی استان مربوطه بتنهایی پرواز نماید.

پیش از شروع آموزش Ridge Soaring در شرایط Turbulence و Thermal Flying خلبان باید حتما” دوره SIV Beginner را گذرانده باشد.

بر اساس سیلابس آموزشی انجمن ورزش های هوایی کشور،یک خلبان اینترمدیت در انتهای این دوره ی آموزشی، دانش و مهارت های پایه ای الزم را برای پرواز و تمرین طبق طرح درس دوره اینترمدیت تحت نظارت غیر مستقیم مربی با رعایت محدودیت های معین شده در این متن میآموزد تا بتواند در نهایت در شرایط Soaring و Turbulence در سایت های پروازی تعیین شده برای سطح مهارت اینترمدیت توسط کمیته ورزشهای هوایی استان مربوطه به تنهایی پرواز نماید.

موارد آموزش عملی

 • حداقل 60 سورتی پرواز در 5 سایت پروازی در شرایط اقلیمی مختلف ثبت شده
 • حداقل 20 ساعت پرواز ثبت شده
 • حداقل 30 روز مدت زمان دوره
 • ارائه Flight Plan شفاهی از آنچه در پرواز انجام خواهد شد
 • Reverse Launch Aggressive  حداقل 21 ساعت آموزش با تسلط بر : Reverse Counter,Cobra Launch,Reverse Launch , Active Flying
 • نمایش پرواز با Min Sink در باد 13 تا 25 کیلومتر بر ساعت در باد روبرو و Cross Wind بدون نزدیک شدن به حالت Stall
 • کنترل و تغییر Airspeed از Min Air Speed تا Max Air Speed
 • استفاده از instrument
 • خلبان باید قابلیت تفسیر و ارائه توضیح زبانی از شرایط ذیل و تاثیر آن بر پرواز را داشته باشد
 • شرایط محل پرواز
 • Wind Shadow ، Wind Speed،Wind Gust ،Wind Gradient،Wind Shear
 • Lift و Sink
 • Turbulence و  Rotor
 •  انجام حداقل 5 ساعت Ridge Soaring در شرایط Weak و Turbulence و حداقل
 • 5 مرتبه  Top Landing
 •  انجام حداقل 11 ساعت Thermal Flying
 •  ثبت حداقل 31 کیلومتر مسافت Free Distance

فرود :

 •  اجرا Cross Wind Landing با 21 درجه زاویه نسبت به باد
 •  تمرین PLF

موارد آموزش تئوری

هواشناسی :

 • الف- توده و جبهه
 • ب- انواع ابر بر اساس ارتفاع ) بررسی کامل جدول ابرهای 8 گانه بر اساس ارتفاع( ج-بررسی و شناخت Thermal بطور کامل
 • د-بررسی کامل Turbulence و انواع آن بطور کامل ه- Ground Effects
 • ی-پایداری و ناپایداری

Aerodynamic :

 • الف-Velocity Polar
 • ب- Gust Table و شیوه رسم بردارها
 • ج-Crabbing

اطلاعات کلی:

 • آثار مخرب G Force،شناخت دقیق ، شیوه پرهیز از Vertigo قوانین حق تقدم در پرواز بطور کامل شیوه مطالعه و درک Glider Manual

محدودیت های تعیین شده

پرواز صرفا در سایت های تایید شده توسط کمیته استان برای سطح مهارت هنرجوی اینترمدیت

حداکثر سرعت 18 Base Wind کیلومتر بر ساعت

حداکثر سرعت باد گاست 20 کیلومتر بر ساعت

حداکثر پیک گاست 5 کیلومتر بر ساعت طی 30 ثانیه

حداکثر زاویه باد نسبت به خط شیب ) برای  (Cross Wind Take off) و 15 درجه

حداکثر قدرت ترمال 2.5 متر بر ثانیه

در هنگام Take Off تا زاویه 60 درجه از هر سمت نسبت به مسیر دویدن خلبان نباید مانعی باشد.

شیب ناحیه 3:1Take Off و یا 4:1 حداکثر .

عنوان ردیف 3

عنوان ردیف 5

شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید

عنوان ردیف 6

عنوان ردیف 7

عنوان ردیف 8

  عنوان ردیف 9

  عنوان ردیف 10

  عنوان ردیف 11

  شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید