باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

Bobcat

بابکت ، بال اسپیدی جین
Bobcat
بابکت ، بال اسپیدی برای سطوح متوسط تا حرفه ایی

The Bobcat will give you the possibility to return to the original soul of flight and also to open up new fields of practice. You will be able to fly down the mountain in wider aerological conditions with this simple and solid glider. You will have fun with strong wind ground handling and soaring…

عنوان ردیف 2

عنوان ردیف 3

جدول مشخصات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIZE 13.5 15 16.5 18
Flat area (m2) 13.5 15 16.5 18
Flat aspect ratio 3.9 3.9 3.9 3.9
Projected area (m2) 11.42 12.69 13.96 15.23
Projected aspect ratio 2.95 2.95 2.95 2.95
Number of cells 26 26 26 26
Glider weight (kg) 3.4 3.7 4.0 4.3
Pilot level expert advanced advanced / intermediate intermediate

اقلام همراه

رنگ محصول

عنوان ردیف 8

    عنوان ردیف 9

    عنوان ردیف 10

    عنوان ردیف 11

    شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید