باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

G-chute

چتر آنتی جی جین گلایدر
G-chute
چتر کمکی برا کاهش فشار جی

G-Chute  یک چتر درگ کوچک است که فشار G وارده به خلبان را در مانور اسپیرال دایو بمنظور کاهش سریع ارتفاع ،کاهش میدهد.

 

آنتی جی خلبان را قادر میسازد که به نرخ نزول بیشتر با تعداد چرخش های کمتر و همچنین فشار G کمتر دست یابد. چتر آنتی جی به رایزر متصل میشود و فقط در اسپیرال و اسپیرال دایو از آن استفاده میشود. بعد ار مانور اسپیرال ، آنتی جی با کمک لاین مرکزی آن جمع میگردد و برای استفاده ی مجدد در محفظه ی آنتی جی قرار میگیرد.

 

بسته به نوع گلایدر و میزان نرخ نزول ، آنتی جی تا 30% از نیروی G را کاهش میدهد. آنتی جی G-chute به خصوص در بالهای با اسپکت ریشیو بالا بسیار موثر است و به خلبانانی که با هارنس های ریس و بال های مسابقه ایی پرواز میکنند پیشنهاد میگردد.

عنوان ردیف 2

عنوان ردیف 3

عنوان ردیف 5

شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید

عنوان ردیف 6

عنوان ردیف 7

عنوان ردیف 8

    عنوان ردیف 9

    عنوان ردیف 10

    عنوان ردیف 11

    شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید