باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

سعید باریکانی

Saeed Barikani

سعید باریکانی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  • بنیانگذار
  • مدیریت بخش داخلی و خدمات کلودبیس