پرواز کلودبیسی ها در خوزستان زیبا

اردوی پروازی کوتاه کلودبیس در استان خوزستان

 

یک دقیقه از پرواز کلودبیسی ها در سایت زیبای کوه مونگار با ارتفاع تقریبی 1500 متر از سطح دریا و در آسمانی رویایی

خلبانان در فیلم : سهیل باریکانی و امین احمد سومالی

گالری تصاویر