اردوی پروازی کلودبیس به سایت زیبای گتوند

کلیپی زیبا از خان خوزستان ، مهرداد صفرپور از پرواز کلودبیسی ها در سبایت زیبای گتوند