اردوی پروازی کلودبیس به سایت زیبای گتوند

 

اردوی پروازی کلودبیسی ها در سایت زیبای گتوند ، خوزستان

فیلم زیبای این اردوی پروازی ساخته ی مهرداد صفرپور

 

گالری تصاویر